WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

De cliënten- en ondernemingsraad


LuciVer vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. Cliënten en medewerkers krijgen dan ook de mogelijkheid om mee te denken en worden betrokken bij belangrijke beslissingen.

De cliëntenraad is het inspraakorgaan van en voor cliënten van LuciVer. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over alles wat de cliënten aangaat en behartigt daarmee de algemene belangen van de cliënten. Het gaat hierbij onder meer over de kwaliteit van de zorg, veiligheid, voedingsaangelegenheden, privacy en benoemingen van leidinggevenden.

Eenmaal per twee maanden is er een overlegvergadering waarin bestuurder en cliëntenraad overleggen over actuele zaken. Daarnaast overlegt de cliëntenraad eens in de twee maanden intern.

De cliëntenraad bestaat uit vijf tot zeven leden. Samen stellen zij een jaarplan op waarin staat wat de speerpunten zijn voor het komende jaar. Na afloop van een jaar wordt ook een jaarverslag van de werkzaamheden gemaakt. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van LuciVer. Minimaal zes keer per jaar overlegt de OR met de bestuurder en andere betrokkenen over de gang van zaken bij LuciVer. Wanneer er besluiten dienen te worden genomen met belangrijke gevolgen voor medewerkers worden deze conform de Wet op de ondernemingsraden voorgelegd aan de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad bestaat uit acht leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK