WELZIJN
Activiteiten
Dagbegeleiding
Zingeving
Eten en ontmoeten
Uitleenservice
Vrienden van LuciVer
Services en tarieven
Meer weten?
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
WELZIJN

Financiering goed geregeld


Indicatie
Voor financiering van de zorg- en dienstverlening kan een beroep gedaan worden op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor huishoudelijke hulp, tijdelijke opvang, vervoer, dagbegeleiding en ondersteuning bij behoud van zelfredzaamheid. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) financiert alleen de complexe langdurige zorg.
Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig, waarin de zorg of hulp en de omvang daarvan wordt beschreven. In het geval van de WMO wordt deze indicatie afgegeven door de gemeente en in het geval van de WLZ door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).
U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen, huishouden en indicatie.
Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.


Persoonsgebonden budget of geen indicatie
Heeft u een indicatie dan kunt u in veel gevallen kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor het laatste dan gelden bij LuciVer voor de zorg -en dienstverlening de volgende tarieven:

Vormen van ondersteuning
Dagbesteding € 36,70 per dagdeel
Vervoer € 6,94 per dag

Deze tarieven gelden ook als u zorg- en dienstverlening van LuciVer wilt afnemen zonder indicatie.


Services en diensten
Ontvangt u op basis van een WLZ-indicatie 24 uurs-zorg van LuciVer, dan zijn er buiten de eigen bijdrage geen verplichte aanvullende kosten. Wel wordt er voor deelname aan de liturgische bijeenkomsten een bijdrage van € 15,00 per kwartaal gevraagd. Deelname is uiteraard vrijwillig.
Voor televisieontvangst kunt u indien u dat wenst een abonnement afsluiten.

Abonnement televisie
UPC-abonnement € 13,50 per maand

Uiteraard bent u vrij de aansluiting via een andere aanbieder zelf te regelen.

Ook indien u geen 24 uurs-zorg van LuciVer ontvangt kunt u gebruik maken van aanvullende services en diensten zoals onder meer de maaltijdverstrekking, welzijnsactiviteiten, en deelname aan de liturgie. Daarvoor gelden de volgende tarieven:

Maaltijden
Warme maaltijd € 10,75 per keer
Broodmaaltijd € 3,85 per keer

Welzijnsactiviteiten
Abonnement kaartmiddag € 40,00 per jaar
Abonnement hobby-spelmiddag € 40,00 per jaar
Abonnement sjoelen € 40,00 per jaar
Abonnement koersbal € 40,00 per jaar
Abonnement gymnastiek € 60,00 per jaar
Knipkaart welzijnsactiviteiten € 31,50 per 9 knippen
Eten en Ontmoeten € 10,75 per keer

Zingeving
Deelname aan liturgische bijeenkomsten € 15,00 per maand
Gesprek met geestelijk verzorger € 56,00 per uur
Begeleiding bij uitvaart kapel LuciVer € 542,08 (incl.BTW)

Wasgoed (locatie Portiuncula)
Ophalen en terugbrengen wasgoed Portiuncula € 17,97 per maand

Logeerarrangement
Locatie Rivo Torto € 49,50 per dag

Er is geen telefoonvoorziening aanwezig op de locatie Rivo Torto.

ACTUEEL
Vierdaagse 2018
Woensdag 18 juli jl. stond alles in Alverna, en ook bij LuciVer, weer in het teken van de Vierdaagse. Alle voorbereidingen waren getroffen om de wandelaars aan te kunnen moedigen. Conny Heerkens van de afdeling Welzijn was er al vroeg bij en hieronder leest u haar beleving van deze dag: “Om 05.30 uur was de start van de werkdag op de Leemweg. Terwijl ik kwam aanfietsen zag ik al 8 mannen een tent tillen en naar de weg toe sjouwen. Er waren zelfs al enkele lopers op de Leemweg! De stoelen werden geplaatst en alles werd verder ingericht. De eerste bewoners waren er al om 8.30 uur. Zij hadden nog een plaats voor het uitzoeken! Wat een plezier op de Leemweg, zowel van de kant van de wandelaars als bij de bewoners. Het Seniorenorkest de Huttenkamp maakte de feestsfeer compleet. Ondertussen liepen mensen af en aan. Ze zorgden dat iedereen uit de zon zat, brachten koffie of iets anders; de bewoners werden echt in de watten gelegd. De tent bood schaduw en zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een leuke activiteit waar iedereen op zijn eigen manier aan kon deelnemen en tal van vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat iedereen de hulp kreeg die nodig was. Na afloop kwam, zoals elk jaar weer, het Neutekrakers dweilorkest een serenade brengen aan onze bewoners. Tot slot kon iedereen in de recreatiezaal gezellig samen friet eten. Een traditie met een hoog plezier gehalte. Ieder jaar weer een fantastische belevenis. Volgend jaar weer? Graag!” Lees meer
Nieuwe bestuurder
Met genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat mevrouw Drs. Tanja Froidbise MBA, met ingang van 1 september is benoemd tot nieuwe Raad van Bestuur van de stichting LuciVer. Ze heeft een brede ervaring in de zorg. Haar kennis, kunde en vaardigheden sluiten goed aan bij de vraagstukken waar LuciVer de komende jaren voor staat. Lees meer
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK