WELZIJN
ZORG
Zorg en hulp thuis
Dagbegeleiding
Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Palliatieve zorg
Services en tarieven
Meer weten?
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ZORG

Financiering goed geregeld


Indicatie
Voor financiering van de zorg- en dienstverlening kan een beroep gedaan worden op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor huishoudelijke hulp, tijdelijke opvang, vervoer, dagbegeleiding en ondersteuning bij behoud van zelfredzaamheid. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) financiert alleen de complexe langdurige zorg.
Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig, waarin de zorg of hulp en de omvang daarvan wordt beschreven. In het geval van de WMO wordt deze indicatie afgegeven door de gemeente en in het geval van de WLZ door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).
U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen, huishouden en indicatie.
Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.


Persoonsgebonden budget of geen indicatie
Heeft u een indicatie dan kunt u in veel gevallen kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor het laatste dan gelden bij LuciVer voor de zorg -en dienstverlening de volgende tarieven:

Vormen van zorg
Persoonlijke verzorging € 52,20 per uur
Verpleging € 77,40 per uur
Begeleiding € 56,40 per uur
Dagbesteding € 36,70 per dagdeel
Vervoer € 6,94 per dag

Deze tarieven gelden ook als u zorg- en dienstverlening van LuciVer wilt afnemen zonder indicatie.


Services en diensten
Ontvangt u op basis van een WLZ-indicatie 24 uurs-zorg van LuciVer, dan zijn er buiten de eigen bijdrage geen verplichte aanvullende kosten. Wel wordt er voor deelname aan de liturgische bijeenkomsten een bijdrage van € 15,00 per kwartaal gevraagd. Deelname is uiteraard vrijwillig.
Voor televisieontvangst kunt u indien u dat wenst een abonnement afsluiten.

Abonnement televisie
UPC-abonnement € 13,50 per maand

Uiteraard bent u vrij de aansluiting via een andere aanbieder zelf te regelen.

Ook indien u geen 24 uurs-zorg van LuciVer ontvangt kunt u gebruik maken van aanvullende services en diensten zoals onder meer de maaltijdverstrekking, welzijnsactiviteiten, en deelname aan de liturgie. Daarvoor gelden de volgende tarieven:

Abonnement personenopvolging
Abonnement personenopvolging thuiszorg € 15,00 per maand

Maaltijden
Warme maaltijd € 10,75 per keer
Broodmaaltijd € 3,85 per keer

Welzijnsactiviteiten
Abonnement kaartmiddag € 40,00 per jaar
Abonnement hobby-spelmiddag € 40,00 per jaar
Abonnement sjoelen € 40,00 per jaar
Abonnement koersbal € 40,00 per jaar
Abonnement gymnastiek € 60,00 per jaar
Knipkaart welzijnsactiviteiten € 31,50 per 9 knippen
Eten en Ontmoeten € 10,75 per keer

Zingeving
Deelname aan liturgische bijeenkomsten € 15,00 per maand
Gesprek met geestelijk verzorger € 56,00 per uur

Wasgoed (locatie Portiuncula)
Ophalen en terugbrengen wasgoed Portiuncula € 17,97 per maand

Logeerarrangement
Locatie Rivo Torto € 49,50 per dag

ACTUEEL
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK