WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

ANBI


LuciVer heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten.
Giften die gedaan worden aan LuciVer zijn, afhankelijk van de vorm waarin zij zijn gedaan, aftrekbaar zijn van het belastingbaar inkomen van de donateur.
Ook is LuciVer, als instelling met een ANBI-status, volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
In verband met de ANBI-status vindt u op deze pagina aanvullende informatie over LuciVer.


Naam
Stichting LuciVer

RSIN
004963702

Contactgegevens
LuciVer
Leemweg 134
6603 AM Wijchen
Telefoon: 024-641 31 41
E-mail: info@luciver.nl
Website: www.luciver.nl

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit 1 persoon: De heer A.Th.E.M. Dolmans

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen:
De heer M. Verweij, voorzitter
De heer P.J.G.M. Hermsen, vice-voorzitter
Mevrouw A.L.A.M. Stael, lid
De heer P.C.J. Collignon, lid
vacature

Doelstelling
LuciVer is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Wijchen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of begeleiding nodig hebben. Ook zijn we er voor mensen in de terminale fase van hun leven.
Het onderscheidende van LuciVer is de aandacht voor Goed Leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit. De missie van LuciVer is om op het fundament van goede zorg- en dienstverlening haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers alle ruimte en mogelijkheden te bieden om hun persoonlijke leefwereld zo in te richten dat deze beantwoordt aan wat zij verstaan onder Goed Leven.

Strategische koers
Strategische koers 2016-2021 LuciVer, Strategische koers 2016-2021

Beloningsbeleid
Voor het personeel van Stichting LuciVer is de CAO VVT (Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) en de daarbij behorende salarisregeling van toepassing.
Voor de bestuurder van Stichting LuciVer is de NVZD-regeling van toepassing.
De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding van 5.000 euro (voorzitter), respectievelijk 3.350 euro (leden).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverantwoording LuciVer 2016, Maatschappelijk verslag

Financiële verantwoording
Jaarverantwoording LuciVer 2016, Jaarrekening

ACTUEEL
Wintermarkt op 20 november a.s.
Er is weer wintermarkt bij LuciVer! Er zijn een tiental kraampjes met onder andere lekkernijen, kerststukjes en andere snuisterijen. Iedereen is van harte welkom bij LuciVer, locatie La Verna, op dinsdag 20 november 2018, van 10:30 uur tot 16:00 uur in De Ark (Leemweg 134 te Wijchen). Entree is gratis! Lees meer
2e prijs prijsvraag Praag Instituut
Onze medewerkers Diana Harbers (palliatief verpleegkundige) en Sandra v.d. Molen (kwaliteitsverpleegkundige) hebben een gedeelde 2e prijs gewonnen bij een prijsvraag, uitgeschreven door het Praag Instituut. Zij schreven de een implementatieplan voor complementaire zorg. Wat is complementaire zorg? Dit is aanvullende zorg die gegeven wordt naast de reguliere zorg. Complementaire zorg bestaat al eeuwen. Vroeger maakte men al gebruik van de natuur om wonden te helen, lichamelijke problemen met kruiden uit het bos of land op te lossen. Een ieder kent deze tips wel van vroeger van huis uit. Vanaf de jaren 60 was er een verandering gekomen in de manier van omgaan met zorg/ ziekte, meer de zelfzorg. Niet de dokter bepaalde alleen maar hoe je behandeld werd, er was ook behoefte de eigen rol daarin op te pakken en weer gebruik te maken van wat de mens en natuur ons biedt. Tegenwoordig is het geaccepteerd dat naast de reguliere behandeling bij bepaalde klachten er ook andere behandelingen plaats vinden, zoals bijvoorbeeld een massage , kruiden, gebruik maken van muziek, aromazorg. Een andere leefstijl kan een betere balans in je leven brengen, een betere gezondheid is daarvan de achterliggende gedachte. Complementaire zorg gaat uit van een holistische( de gehele mens) benadering waarbij de zorg de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. Complementaire zorg kan vermindering geven bij klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen. Daarnaast richt complementaire zorg zich vooral op het bevorderen van ontspanning en comfort. Er worden verschillende methodes gebruikt om complementaire zorg te geven, Samen met de zorgvrager kan men kijken welke vorm het beste bij hem of haar past. De mogelijkheden die er zijn, zijn heel divers. LuciVer maakt met name gebruik van massage( met name hand en voet massage), aromazorg, muziek en yogha. Dit om te ondersteunen bij klachten als onrust, pijn, misselijkheid. Ook bijvoorbeeld het gebruik van kruiden is niet onbekend, zoals bijvoorbeeld rooibosthee voor de rust. De eigen regie daarin nemen of geven past ook bij de huidige tijd en samen proberen kwaliteit van leven te optimaliseren is het meest ideale. Dat is waar we binnen LuciVer naar streven en voor staan. Lees meer
Vierdaagse 2018
Woensdag 18 juli jl. stond alles in Alverna, en ook bij LuciVer, weer in het teken van de Vierdaagse. Alle voorbereidingen waren getroffen om de wandelaars aan te kunnen moedigen. Conny Heerkens van de afdeling Welzijn was er al vroeg bij en hieronder leest u haar beleving van deze dag: “Om 05.30 uur was de start van de werkdag op de Leemweg. Terwijl ik kwam aanfietsen zag ik al 8 mannen een tent tillen en naar de weg toe sjouwen. Er waren zelfs al enkele lopers op de Leemweg! De stoelen werden geplaatst en alles werd verder ingericht. De eerste bewoners waren er al om 8.30 uur. Zij hadden nog een plaats voor het uitzoeken! Wat een plezier op de Leemweg, zowel van de kant van de wandelaars als bij de bewoners. Het Seniorenorkest de Huttenkamp maakte de feestsfeer compleet. Ondertussen liepen mensen af en aan. Ze zorgden dat iedereen uit de zon zat, brachten koffie of iets anders; de bewoners werden echt in de watten gelegd. De tent bood schaduw en zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een leuke activiteit waar iedereen op zijn eigen manier aan kon deelnemen en tal van vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat iedereen de hulp kreeg die nodig was. Na afloop kwam, zoals elk jaar weer, het Neutekrakers dweilorkest een serenade brengen aan onze bewoners. Tot slot kon iedereen in de recreatiezaal gezellig samen friet eten. Een traditie met een hoog plezier gehalte. Ieder jaar weer een fantastische belevenis. Volgend jaar weer? Graag!” Lees meer
Nieuwe bestuurder
Met genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat mevrouw Drs. Tanja Froidbise MBA, met ingang van 1 september is benoemd tot nieuwe Raad van Bestuur van de stichting LuciVer. Ze heeft een brede ervaring in de zorg. Haar kennis, kunde en vaardigheden sluiten goed aan bij de vraagstukken waar LuciVer de komende jaren voor staat. Lees meer
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK